كاربرد ظروف چینی و سرامیك برای صرف غذا چیست

ظروف چيني و سراميك در صورتي كه داراي پوشش لعاب مناسب و خصوصيات ذكر شده فوق برطبق استاندارد باشند، ظروف مناسبي براي صرف غذا هستند. پوشش استاندارد شده لعاب اين ظروف بر تركيبات غذايي تاثيري نداشته و مي‌توان آنها را براي نگهداري و مصرف مواد غذايي گرم و سرد به كار برد. اين ظروف براي حرارت دادن غذا قابل استفاده نيستند.
با توجه به آنكه براي اعطاي نشان استاندارد، بسياري آزمون‌هاي شيميايي، فيزيكي و حتي استحكام بر روي ظروف انجام مي‌شود، بنابراين هنگام خريد اين ظروف، انتخاب انواعي كه داراي نشان استاندارد هستند، مناسب است. در هنگام خريد، بايستي وضعيت پوشش لعاب بر روي تمام سطح در تماس با ماده غذايي، بررسي شود. همانگونه که ذکر شد، بر اساس قانون مواد خوردني و آشاميدني ظروف شكستني مورد استفاده در مواد غذايي بايد تميز، بدون ترك‌خوردگي و لب‌پريدگي باشند و از به كار بردن ظروف سراميك و چيني كه دچار آسيب‌هايي نظير لب‌پريدگي و خراش‌هاي عميق كه با آسيب ديدن لعاب همراه است، پرهيز شود.
با توجه به آنكه درصد جذب آب در ظروف چيني كمتر مي‌باشد، اين ظروف به انواع معمول ظروف سراميك ترجيح داده مي‌شوند. اگرچه به دليل سبك بودن و قيمت كمترشان، بسياري افراد را به خريد و استفاده ظروف سراميكي بجاي ظروف چيني سوق مي‌دهد.
زنبيل