ظروف آرکوپال و نکات مرتبط با آن

اين گونه از ظروف چيني که زيبايي مشابه ديگر ظروف چيني و استحکامي بيش از آن را داشته و در عين حال سبک و تاحدودي شفاف هستند، موجب اقبال عمومي به آنها گرديده است. درواقع، اين ظروف از شيشه زيباتر و نشكن‌تر و همچنين از چيني سبك‌تر است.
براي توليد اين ظروف، مواد اوليه ظروف شيشه‌اي را به همراه برخي مواد معدني تا دماي 1500 تا 1600 درجه سانتيگراد حرارت مي‌دهند تا ذوب شود. مراحل توليد اين ظروف تا اين مرحله مشابه ساير ظروف شيشه‌اي است. ولي در مرحله انتهايي که مرحله قالب ريزي است به جاي قالب‌ريزي معمول در ساير ظروف، از دستگاهي مشابه سانتريفوژ استفاده مي‌شود که با استفاده از نيروي گريز از مرکز ظروفي نازک را شکل مي‌دهد. اين ظروف نيز همانند ظروف پيرکس در مقابل حرارت مقاومت قابل توجهي دارند.

نکاتي که در هنگام تهيه ظروف شيشه اي و آرکوپال بايد توجه شوند
- ظروفي که داراي موج کمتر باشند را خريداري فرماييد.
- در صورت خريد ظروف بلورين براي استفاده هاي روزمره ، از خريد انواع فانتزي اين ظروف که بدليل شکل ظاهري غيرمعمولشان، شستشويشان دشوار است، پرهيز نماييد.
- چنانچه لب پريدگي يا هر نوع آسيب ظاهري و خش فراوان در اين ظروف وجود دارد، بهتر است ديگر از آنها استفاده نشود. لب پريدگي ها علاوه بر جمع کردن باکتريها و عوامل بيماري زا، ضمنا خطر مجروح کردن لب و دهان را نيز همراه دارند و شستشوي اين قسمت ها نيز دشوار است. ظروف چيني
- از مزاياي ظروف شيشه اي مشخص بودن مواد غذايي درون آنهاست. لذا ترجيحا انواع شفاف اين ظروف را انتخاب نماييد.توجه به اين نکته ضروري است که شکل و رنگ اغلب مواد غذايي نشانگر کيفيت و تازگي آنها مي‌باشد.
- از قرار دادن اين ظروف در شرايط شوک حرارتي يعني گرم و سرد شدن ناگهاني و شديد، احتراز کنيد. در غير اين صورت خطر شکستن ناگهاني اين ظروف را تهديد مي کند.
زنبيل