شهر تاریخی پرگه آنتالیا

شهر تاريخي پرگه آنتاليا
The historic city Pergeh of Antalya
از ديدني هاي آنتاليا که از تاريخ پربار ترکيه سخن مي گويد ، شهر پرگه مي باشد . پرگه شهري باستاني است که در ?? کيلو متري آنتاليا قرار گرفته است. در قرن ?? (قبل از ميلاد) يونانيان مهاجر کوچ عظيمي از شمال کشور ترکيه به جنوب آن داشتند . با آمدن آنها به شرق شهر مدرن ترکيه (جنوب ترکيه) نژادهاي مختلف به اينجا وارد شده و يونانيان اسم آن منطقه را پامفيليا ناميدند. در آن زمان پامفيليا مکاني مهم براي تجارت در شهر پرگه بود که هم اکنون به عنوان شهري تاريخي ياد ميشود و از ديدني هاي ترکيه است .

مقبره و مسجد آهي يوسف
Tomb and Mosque Ahi Yusuf
از ديدني هاي آنتاليا ، مقبره آهي يوسف است که واقع در محله سلجوق کوچه مرمرلي آنتاليا مي باشد و در سال ???? با نام آهي يوسف بنا شده است. از سنگ ساخته شده و مسجدي کوچک به شکل مربع مي باشد. در قسمت جنوب مسجد و در ميان ديوار هاي قلعه مقبره آهي يوسف قرار دارد که مورد احترام مردم ترکيه است. 

تور آنتاليا