سیاست خارجی و داخلی قبرس

جمهوري ترک قبرس شمالي توسط هيچ کشوري به جز ترکيه به رسميت شناخته نشده‌است.از ديد جامعه جهاني اين بخش از قبرس بخش اشغال نظامي شده‌اي از جمهوري قبرس است. اين کشور علاوه بر سفارت رسمي خود در پايتخت ترکيه، شهر آنکارا، در سه شهر استانبول، ازمير و مرسين نيز داراي کنسولگري مي‌باشد. روابط جمهوري ترک قبرس شمالي با ?? کشور ديگر به جزء ترکيه از قاره اروپا، آسيا و آمريکا در زمينه امور تجاري و خدماتي با دفاتر نمايندگي فعال بوده، حق ارائه ويزا و امور ديپلماتيک را ندارند.

سياست داخلي
اطلاعات بيشتر: مجلس شوراي جمهوري ترک قبرس شمالي و فهرست حزب‌هاي سياسي در جمهوري ترک قبرس شمالي
مجلس شوراي جمهوري ترک قبرس شمالي، از قواي قانون‌گذار در کشور جمهوري ترک قبرس شمالي متشکل از ?? عضو که براي دوره پنج ساله با راي مستقيم مردم داخل و خارج کشور انتخاب مي‌شوند. آراي مردم اين کشور از پنج منطقه شامل: ناحيه لفکوشا، ناحيه غازي ماغوسا، ناحيه گيرنه، ناحيه گوزليارت، ناحيه اسکله تشکيل شده‌است.
تور قبرس شمالي