اطلاعات کلی و شهرهای مهم قبرس

تور قبرس شمالي- جمهوري قبرس کشوري جزيره اي است در شرق درياي مديترانه که پايتخت آن شهر نيکوزيا است. اين جزيره از شمال با ترکيه، از جنوب با مصر، از شرق با سوريه و از غرب با يونان همسايه است. اين جزيره يکي از مقاصد مهم گردشگري درياي مديترانه است و سالانه بيش‌ از ? ميليون گردشگر را به خود جذب مي کند.

اين کشور به دو بخش ترک نشين (شمالي) و يوناني نشين (جنوبي) تقسيم مي شود که در آن هر دو زبان ترکي و يوناني رسمي هستند و در عين حال بيش از ??% مردم بخش يوناني به زبان انگليسي آشنايي دارند. يوناني ها ارتودوکس و ترک ها مسلمان هستند.
قبرس در سال ???? استقلال خود را از بريتانيا کسب کرد و حکومت مستقل قبرس براساس مشارکت جوامع ترک و يوناني در اداره امور اين جزيره اعلام موجوديت کرد و بريتانيا، يونان و ترکيه حق حاکميت دولت قبرس را تضمين کردند.

در سال ???? بخش شمالي قبرس به اشغال ترکيه درآمد و در اين منطقه ترک ها اعلام استقلال کردند و نام خود را جمهوري ترک قبرس شمالي گذاشتند. جمهوري ترک قبرس شمالي که معمولا قبرس شمالي خوانده مي‌شود توسط هيچ کشوري به جز ترکيه به رسميت شناخته نشده است و قوانين کشور ترکيه در آنجا حکم فرما است.

مساحت ?,??? کيلومتر مربع
جمعيت ?,???,??? نفر
واحد پول يورو
کد تلفن ???
اديان مسيحي ارتودوکس و مسلمان
هر گونه فعاليت بازرگاني در بخش هاي اشغالي قبرس تخلف محسوب مي شود و کليه خدمات موسسه طرح و خبر صبا مربوط به قبرس جنوبي يا اروپايي مي باشد.

قبرس عضو اتحاديه اروپا و اتحاديه کشورهاي مشترک المنافع نيز مي باشد و در نيمه دوم سال ???? رياست اتحاديه اروپا بر عهده قبرس است.

قبرس به ? ناحيه با نام هاي فاماگوستا، کيرنيا، لارناکا، نيکوزيا، ليماسل و پافوس تقسيم بندي شده است که دو بخش اول در قسمت اشغالي قرار دارند.