نکاتی که در هنگام تهيه ظروف شيشه ای و آرکوپال بايد توجه شوند

- ظروفي که داراي موج کمتر باشند را خريداري فرماييد.
- در صورت خريد ظروف بلورين براي استفاده هاي روزمره ، از خريد انواع فانتزي اين ظروف که بدليل شکل ظاهري غيرمعمولشان، شستشويشان دشوار است، پرهيز نماييد.
- چنانچه لب پريدگي يا هر نوع آسيب ظاهري و خش فراوان در اين ظروف وجود دارد، بهتر است ديگر از آنها استفاده نشود. لب پريدگي ها علاوه بر جمع کردن باکتريها و عوامل بيماري زا، ضمنا خطر مجروح کردن لب و دهان را نيز همراه دارند و شستشوي اين قسمت ها نيز دشوار است.
- از مزاياي ظروف شيشه اي مشخص بودن مواد غذايي درون آنهاست. لذا ترجيحا انواع شفاف اين ظروف را انتخاب نماييد.توجه به اين نکته ضروري است که شکل و رنگ اغلب مواد غذايي نشانگر کيفيت و تازگي آنها مي‌باشد.
- از قرار دادن اين ظروف در شرايط شوک حرارتي يعني گرم و سرد شدن ناگهاني و شديد، احتراز کنيد. در غير اين صورت خطر شکستن ناگهاني اين ظروف را تهديد مي کند. 

سرويس قابلمه